Categorieën
Home / Privacy Policy

Privacy Policy

Over onze Privacy Policy

Biologische Toko hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens*. Biologische Toko houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Biologische Toko zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.
*Wij verwerken in principe alleen persoonsgegevens van meerderjarigen (16 jaar of ouder). Wij kunnen ook gegevens van minderjarigen verwerken maar enkel en alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Over de Gegevensverwerking

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Biologische Toko verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over bestellingen of producten;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht (bestelling of informatieaanvraag).
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht, dat wil zeggen een bestelling of informnatieaanvraag.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Biologische Toko de volgende persoonsgegevens van  jou vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Emailadres;
 • Adres
 • Voor leveranciers: btw-nummer en kvk-nummer

Jouw persoonsgegevens worden door Biologische Toko opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Biologische Toko verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het toesturen van e-mails met informatie en aanbiedingen
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De inschrijving voor de Nieuwsbrief via de website al dan niet bij een bestelling. Jij geeft zelf je emailadres en naam als je je aanmeldt of meld je aan door het betreffende vakje aan te vinken bij een bestelling.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Biologische Toko de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Emailadres.
Je persoonsgegevens worden door Biologische Toko opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Biologische Toko verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Biologische Toko de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres.
Jouw persoonsgegevens worden door Biologische Toko opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat je gezien wordt als een prospect, stakeholder/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
Bovenstaande informatie over welke informatie wij verwerken houden wij bij in een verwerkingsregister, zoals de wet ons dit verplicht.
 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt (je plaatst een bestellig of vraagt informatie op). Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jij gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om op een later moment contact met jou op te nemen, is dat ten behoeve van de opdracht. In het geval dat we je een nieuwsbrief mailen, hebben wij jou hiervoor expliciet toestemming gevraagd middels een opt-in bij je bestelling of een aanmelding op onze website zonder dat je een bestelling plaatst.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan die wij in deze Privacy Policy hebben genoemd. Deze genoemde derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Wij delen geen gegevens met partijen buiten de EU.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens en kunnen dus niet worden teruggeleid naar jou als persoon.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Biologische Toko op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat jij niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als jij dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.


Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen je te legitimeren.
Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als jij vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Jedidja Pander. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Jedidja Pander. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Biologische Toko via info@biologischetoko.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet langer worden verwerkt.Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Biologische Toko via info@biologischetoko.nl.  Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jij die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Biologische Toko. Als jij bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met Biologische Toko via info@biologischetoko.nl.
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkes) hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving (webshop) van Biologische Toko (CCV shop)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; (Exact Online en Alserda Consultancy)
 • Het bezorgen van je bestelling (MyParcel en Post NL)
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en review uitnodigingen. (CCV shop, Laposta en Feedback Company)
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

De Verwerkers

De derde partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben, zijn hieronder opgesomd. Ook hebben wij per partij uitgelegd waarvoor jouw gegevens worden gebruikt.

 

Webwinkelsoftware en hosting

CCVshop
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCV shop en wordt onder CCV shop gehost. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCV shop heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCV shop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCV shop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. CCV shop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
Ook regelt CCV shop de afhandeling van het e-mailverkeer afkomstig van onze website. Alle mails die jij ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van CCV shop. Zij zullen jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Ook kunnen wij via CCV shop nieuwsbrieven versturen, hoewel dat in de regel bij Laposta gebeurt (zie verderop).
Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie jij de ‘Klik hier om u uit te schrijven’ link. Als je hier op klikt zul je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit raden we af omdat het de functionaliteit van het bestelproces ernstig kan verminderen.  Jouw persoonsgegevens worden door CCV shop beveiligd opgeslagen.
 

E-mail en mailinglijsten

Laposta
Onze website maakt gebruik van Laposta, een derde partij die het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. Onderaan elke e-mail die via Laposta is verzonden zie jij de ‘hier afmelden’ link. Als je hier op klikt zul je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen.  Jouw persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Laposta behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Beoordelingen

Feedback Company
Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Als jij een review achterlaat via Feedback Company dan ben je verplicht om jouw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert jouw naam en woonplaats eveneens op de eigen website, tenzij je hebt aangegeven anoniem je review te willen geven. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met jou opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij jou uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot jouw order met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

PostNL via MyParcel
Als jij een bestelling bij ons plaatst,  is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. MyParcel is een tussenpersoon tussen bedrijven en Post NL. Post NL voert de uiteindelijke bezorging uit en daarom stelt My Parcel jouw gegevens aan Post NL ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Exact en Alserda Consultancy
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online en Alserda Consultancy. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Beide partijen zijn tot geheimhouding verplicht en zullen jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zij gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Biologische Toko van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 

Cookies


Biologische Toko maakt gebruik van twee soorten cookies, te weten functionele cookies en analytische cookies.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van je inloggegevens, zodat je niet elke keer in hoeft te loggen. Ook het opslaan van de inhoud van je winkelwagen valt onder functionele cookies.

Analytische cookies
Analytische  cookies worden geplaatst om het gedrag van onze bezoekers op de website te meten en zo te kunnen analyseren. Wij gebruiken Google Analytics geanonimiseerd, dat wil zeggen dat jouw ip-adres anoniem is gemaakt en de verzamelde gegevens niet naar jou als persoon kunnen leiden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten zoals Google Adwords. Jij zult dus bijvoorbeeld nooit door onze advertenties worden achtervolgd op internet.
 


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in de Privacy Policy

Wij behouden te allen tijde het recht onze Privacy Policy te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe Privacy Policy gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

Biologische Toko
Handwerkerszijde 104
9201CP Drachten Nederland
T 06-20148005
E info@biologischetoko.nl
W https://www.biologischetoko.nl
Contactpersoon Jedidja Pander